{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"78","modulename":"contents","cat_id":"50","title":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/tr\/basinda-baltas\/sahinbey-sanayi-sitesinin-temelini-balpa-insaat-atti","seoTitle":"sahinbey-sanayi-sitesinin-temelini-balpa-insaat-atti","content":"

\r\n\t\u015eAH\u0130NBEY BELED\u0130YES\u0130N\u0130N SANAY\u0130 S\u0130TES\u0130 \u0130Ç\u0130N AÇTI\u011eI \u0130HALEY\u0130 ALAN MB HOLD\u0130NG’E BA\u011eLI BALPA \u0130N\u015eAAT, A\u0130LE VE SOSYAL POL\u0130T\u0130KALAR BAKANI FATMA \u015eAH\u0130N VE MAL\u0130YE BAKANI MEHMET \u015e\u0130M\u015eEK’\u0130N KATILIMIYLA 945 \u0130\u015eYER\u0130N\u0130N TEMEL\u0130N\u0130 ATTI.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan ihalesi Balpa \u0130n\u015faat’a verilen Sanayi Sitesi temel atma töreni, ihalenin in\u015fa edilece\u011fi yer olan Akkent’te yap\u0131ld\u0131. Tören Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sar\u0131, Mehmet Erdo\u011fan, Derya Bakbak, Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Üzer, \u0130l Emniyet Müdürü Ömer Ayd\u0131n, \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu, \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Adil Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Aslan, Sanko Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131, Abdülkadir Konuko\u011flu, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, AK Parti il ve ilçe te\u015fkilatlar\u0131 ve Belediye Meclis Üyeleri yan\u0131 s\u0131ra sivil toplum örgütü temsilcileri, i\u015fadamlar\u0131, sanayi esnaf\u0131 ve çok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015fti.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, \u015eahinbey Belediyesinden ald\u0131\u011f\u0131 sanayi sitesi ihalesini 400 günde 945 i\u015fyeri yaparak tamamlayacak. Daha önce de Gaziantep Ayakkab\u0131c\u0131lar Küçük Sanayi Sitesini, Kahramanmara\u015f Küçük Sanayi Sitesini, \u0130slahiye Küçük Sanayi Sitesini ve 2.ek Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinin yap\u0131m\u0131n\u0131 üstlenerek dikkatleri üstüne çeken MB Holding \u0130\u015ftiraki Balpa \u0130n\u015faat, \u015eahinbey Sanayi Sitesini k\u0131sa zamanda bitirerek belediyeye teslim edecek.<\/p>\r\n

\r\n\tHâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan oto tamircilerini, 300 dönüm arazi üzerinde bulunan toplamda 168.000m2 kapal\u0131 alan\u0131 olan alana ta\u015f\u0131yacak olan Balpa \u0130n\u015faat konut say\u0131s\u0131n\u0131n fazlala\u015fmas\u0131 ve ye\u015fil arazinin azalmas\u0131ndan dolay\u0131 do\u011fa dostu bir proje geli\u015ftirerek sanayi sitesini ye\u015fil bir alan üzerinde kuracak.<\/p>\r\n

\r\n\tBalpa \u0130n\u015faat taraf\u0131ndan temeli at\u0131lan sanayi sitesi sayesinde oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015fyeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda ve daha sa\u011flam bir çat\u0131 üzerinde çal\u0131\u015fmas\u0131 sa\u011flanacak.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130haleyi alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat tören sonras\u0131 duygular\u0131n\u0131 ifade ederek; ‘’ Böylesine de\u011ferli bir ihaleyi almak ve bugün temelini atmak bizim için çok önemli idi.40 senedir MB Holding’e yara\u015f\u0131r i\u015fler yapt\u0131k ve yapmaya da devam edece\u011fiz.400 gün sonra sanayi sitesinin aç\u0131l\u0131\u015f töreninde bulu\u015fmak üzere’’dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN \u015eAH\u0130N; ‘YOLA ÇIKARKEN KAYNAK ANTEP DED\u0130K.’<\/p>\r\n

\r\n\tAç\u0131l\u0131\u015fta konu\u015fan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin,  Gaziantep'te bu güne kadar birçok yat\u0131r\u0131m\u0131 hizmete açt\u0131klar\u0131n\u0131 fakat kendisini bu kadar heyecanland\u0131ran ba\u015fka bir yat\u0131r\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Bu güne kadar beni heyecanland\u0131ran en büyük temel atmalardan biri için buraday\u0131z. Esnaf ve vatanda\u015f\u0131n kent merkezindeki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 biliyoruz." ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye'nin içinde bulundu\u011fu ekonomik duruma da de\u011finen Bakan \u015eahin, "\u0130MF kap\u0131s\u0131nda bekleyen bir Türkiye'den \u0130MF'ye borç veren bir ülke haline geldik. Ülkemize geldi\u011fi günden itibaren Maliye Bakan\u0131m\u0131z Mehmet \u015eim\u015fek'ten gerekli her deste\u011fi ald\u0131k. Eser b\u0131rakmakta böyle bir \u015fey. Kalk\u0131nma yerelden ba\u015flar, dedik. \u0130nsan\u0131 bilgiyi yönetmek belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zdan istedi\u011fimiz temel bir felsefedir. Biz bir tak\u0131m\u0131n parçalar\u0131y\u0131z. Sanayi, üretim, a\u015f, ekmek ve al\u0131n teri demek. Yola ç\u0131karken kaynak Antep dedik. 6 bin y\u0131ll\u0131k geçmi\u015fimiz var. Hiçbir \u015fey kendili\u011finden olmad\u0131\u011f\u0131 gibi tesadüfte de\u011fil. Gaziantep'in atalar\u0131ndan gelen bir ruh var" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN \u015e\u0130M\u015eEK; ‘GAZ\u0130ANTEP’\u0130 GAZ\u0130ANTEP YAPAN B\u0130RL\u0130K BERABERL\u0130K VE KARDE\u015eL\u0130K RUHUDUR.’<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ise "Son 5 y\u0131l içinde AB yerinde sayd\u0131. Asl\u0131nda yerinde de saymad\u0131 geriye gitti. Türkiye çok \u015fükür bütün bölgedeki jeopolitik anlamdaki olumsuzluklara ra\u011fmen, teröre ra\u011fmen 2007 y\u0131l\u0131 sonundaki noktas\u0131ndan en az yüzde 15 daha yukar\u0131da. Bugün bütün bu hizmetler yap\u0131labiliyorsa Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n ve arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n para disiplinine verdi\u011fi önem görünüyor. Çok de\u011fil 10 y\u0131l önce bu ülke uçurumun iflas\u0131n e\u015fi\u011findeydi. Bugün çok \u015fükür 100 liral\u0131k vergi gelirinin 84 liral\u0131k bölümü hizmete dönü\u015füyor. \u0130n\u015fallah ülkemiz daha iyilerini ba\u015faracak. Buradan gerçekten de\u011fi\u015fimi dönü\u015fümü görüyorum. Gaziantep'i Gaziantep yapan en önemli \u015fey buradaki birlik beraberlik ve karde\u015flik ruhudur" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bakanlar ve kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ilk harc\u0131 dökmek için butona bast\u0131. Görsel \u015fölene dönen temel atma töreninin ard\u0131ndan bakanlar ve beraberindeki heyet \u015fantiye alan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n","keywords":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","description":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","langsTitle":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","en":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131."},"langsContent":{"tr":"

\r\n\t\u015eAH\u0130NBEY BELED\u0130YES\u0130N\u0130N SANAY\u0130 S\u0130TES\u0130 \u0130Ç\u0130N AÇTI\u011eI \u0130HALEY\u0130 ALAN MB HOLD\u0130NG’E BA\u011eLI BALPA \u0130N\u015eAAT, A\u0130LE VE SOSYAL POL\u0130T\u0130KALAR BAKANI FATMA \u015eAH\u0130N VE MAL\u0130YE BAKANI MEHMET \u015e\u0130M\u015eEK’\u0130N KATILIMIYLA 945 \u0130\u015eYER\u0130N\u0130N TEMEL\u0130N\u0130 ATTI.<\/p>\r\n

\r\n\t\u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan ihalesi Balpa \u0130n\u015faat’a verilen Sanayi Sitesi temel atma töreni, ihalenin in\u015fa edilece\u011fi yer olan Akkent’te yap\u0131ld\u0131. Tören Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sar\u0131, Mehmet Erdo\u011fan, Derya Bakbak, Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Üzer, \u0130l Emniyet Müdürü Ömer Ayd\u0131n, \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu, \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Adil Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Aslan, Sanko Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131, Abdülkadir Konuko\u011flu, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, AK Parti il ve ilçe te\u015fkilatlar\u0131 ve Belediye Meclis Üyeleri yan\u0131 s\u0131ra sivil toplum örgütü temsilcileri, i\u015fadamlar\u0131, sanayi esnaf\u0131 ve çok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015fti.<\/p>\r\n

\r\n\tMB Holding, \u015eahinbey Belediyesinden ald\u0131\u011f\u0131 sanayi sitesi ihalesini 400 günde 945 i\u015fyeri yaparak tamamlayacak. Daha önce de Gaziantep Ayakkab\u0131c\u0131lar Küçük Sanayi Sitesini, Kahramanmara\u015f Küçük Sanayi Sitesini, \u0130slahiye Küçük Sanayi Sitesini ve 2.ek Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinin yap\u0131m\u0131n\u0131 üstlenerek dikkatleri üstüne çeken MB Holding \u0130\u015ftiraki Balpa \u0130n\u015faat, \u015eahinbey Sanayi Sitesini k\u0131sa zamanda bitirerek belediyeye teslim edecek.<\/p>\r\n

\r\n\tHâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan oto tamircilerini, 300 dönüm arazi üzerinde bulunan toplamda 168.000m2 kapal\u0131 alan\u0131 olan alana ta\u015f\u0131yacak olan Balpa \u0130n\u015faat konut say\u0131s\u0131n\u0131n fazlala\u015fmas\u0131 ve ye\u015fil arazinin azalmas\u0131ndan dolay\u0131 do\u011fa dostu bir proje geli\u015ftirerek sanayi sitesini ye\u015fil bir alan üzerinde kuracak.<\/p>\r\n

\r\n\tBalpa \u0130n\u015faat taraf\u0131ndan temeli at\u0131lan sanayi sitesi sayesinde oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015fyeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda ve daha sa\u011flam bir çat\u0131 üzerinde çal\u0131\u015fmas\u0131 sa\u011flanacak.<\/p>\r\n

\r\n\t\u0130haleyi alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat tören sonras\u0131 duygular\u0131n\u0131 ifade ederek; ‘’ Böylesine de\u011ferli bir ihaleyi almak ve bugün temelini atmak bizim için çok önemli idi.40 senedir MB Holding’e yara\u015f\u0131r i\u015fler yapt\u0131k ve yapmaya da devam edece\u011fiz.400 gün sonra sanayi sitesinin aç\u0131l\u0131\u015f töreninde bulu\u015fmak üzere’’dedi.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN \u015eAH\u0130N; ‘YOLA ÇIKARKEN KAYNAK ANTEP DED\u0130K.’<\/p>\r\n

\r\n\tAç\u0131l\u0131\u015fta konu\u015fan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin,  Gaziantep'te bu güne kadar birçok yat\u0131r\u0131m\u0131 hizmete açt\u0131klar\u0131n\u0131 fakat kendisini bu kadar heyecanland\u0131ran ba\u015fka bir yat\u0131r\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Bu güne kadar beni heyecanland\u0131ran en büyük temel atmalardan biri için buraday\u0131z. Esnaf ve vatanda\u015f\u0131n kent merkezindeki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 biliyoruz." ifadelerini kulland\u0131.<\/p>\r\n

\r\n\tTürkiye'nin içinde bulundu\u011fu ekonomik duruma da de\u011finen Bakan \u015eahin, "\u0130MF kap\u0131s\u0131nda bekleyen bir Türkiye'den \u0130MF'ye borç veren bir ülke haline geldik. Ülkemize geldi\u011fi günden itibaren Maliye Bakan\u0131m\u0131z Mehmet \u015eim\u015fek'ten gerekli her deste\u011fi ald\u0131k. Eser b\u0131rakmakta böyle bir \u015fey. Kalk\u0131nma yerelden ba\u015flar, dedik. \u0130nsan\u0131 bilgiyi yönetmek belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zdan istedi\u011fimiz temel bir felsefedir. Biz bir tak\u0131m\u0131n parçalar\u0131y\u0131z. Sanayi, üretim, a\u015f, ekmek ve al\u0131n teri demek. Yola ç\u0131karken kaynak Antep dedik. 6 bin y\u0131ll\u0131k geçmi\u015fimiz var. Hiçbir \u015fey kendili\u011finden olmad\u0131\u011f\u0131 gibi tesadüfte de\u011fil. Gaziantep'in atalar\u0131ndan gelen bir ruh var" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tBAKAN \u015e\u0130M\u015eEK; ‘GAZ\u0130ANTEP’\u0130 GAZ\u0130ANTEP YAPAN B\u0130RL\u0130K BERABERL\u0130K VE KARDE\u015eL\u0130K RUHUDUR.’<\/p>\r\n

\r\n\tMaliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ise "Son 5 y\u0131l içinde AB yerinde sayd\u0131. Asl\u0131nda yerinde de saymad\u0131 geriye gitti. Türkiye çok \u015fükür bütün bölgedeki jeopolitik anlamdaki olumsuzluklara ra\u011fmen, teröre ra\u011fmen 2007 y\u0131l\u0131 sonundaki noktas\u0131ndan en az yüzde 15 daha yukar\u0131da. Bugün bütün bu hizmetler yap\u0131labiliyorsa Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n ve arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n para disiplinine verdi\u011fi önem görünüyor. Çok de\u011fil 10 y\u0131l önce bu ülke uçurumun iflas\u0131n e\u015fi\u011findeydi. Bugün çok \u015fükür 100 liral\u0131k vergi gelirinin 84 liral\u0131k bölümü hizmete dönü\u015füyor. \u0130n\u015fallah ülkemiz daha iyilerini ba\u015faracak. Buradan gerçekten de\u011fi\u015fimi dönü\u015fümü görüyorum. Gaziantep'i Gaziantep yapan en önemli \u015fey buradaki birlik beraberlik ve karde\u015flik ruhudur" diye konu\u015ftu.<\/p>\r\n

\r\n\tYap\u0131lan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bakanlar ve kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ilk harc\u0131 dökmek için butona bast\u0131. Görsel \u015fölene dönen temel atma töreninin ard\u0131ndan bakanlar ve beraberindeki heyet \u015fantiye alan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\t\u015eAH\u0130NBEY BELED\u0130YES\u0130N\u0130N SANAY\u0130 S\u0130TES\u0130 \u0130Ç\u0130N AÇTI\u011eI \u0130HALEY\u0130 ALAN MB HOLD\u0130NG’E BA\u011eLI BALPA \u0130N\u015eAAT, A\u0130LE VE SOSYAL POL\u0130T\u0130KALAR BAKANI FATMA \u015eAH\u0130N VE MAL\u0130YE BAKANI MEHMET \u015e\u0130M\u015eEK’\u0130N KATILIMIYLA 945 \u0130\u015eYER\u0130N\u0130N TEMEL\u0130N\u0130 ATTI.\u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan ihalesi Balpa \u0130n\u015faat’a verilen Sanayi Sitesi temel atma töreni, ihalenin in\u015fa edilece\u011fi yer olan Akkent’te yap\u0131ld\u0131. Tören Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin, Gaziantep Valisi Erdal Ata, Gaziantep AK Parti Milletvekilleri Nejat Koçer, Mehmet Sar\u0131, Mehmet Erdo\u011fan, Derya Bakbak, Halil Maz\u0131c\u0131o\u011flu, AK Parti \u0130l Ba\u015fkan\u0131 Ahmet Üzer, \u0130l Emniyet Müdürü Ömer Ayd\u0131n, \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu, \u015eehitkâmil Belediye Ba\u015fkan\u0131 R\u0131dvan Fad\u0131lo\u011flu, Gaziantep Sanayi Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Adil Konuko\u011flu, Gaziantep Ticaret Odas\u0131 Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Aslan, Sanko Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131, Abdülkadir Konuko\u011flu, MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat, AK Parti il ve ilçe te\u015fkilatlar\u0131 ve Belediye Meclis Üyeleri yan\u0131 s\u0131ra sivil toplum örgütü temsilcileri, i\u015fadamlar\u0131, sanayi esnaf\u0131 ve çok say\u0131da vatanda\u015f\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla gerçekle\u015fti.MB Holding, \u015eahinbey Belediyesinden ald\u0131\u011f\u0131 sanayi sitesi ihalesini 400 günde 945 i\u015fyeri yaparak tamamlayacak. Daha önce de Gaziantep Ayakkab\u0131c\u0131lar Küçük Sanayi Sitesini, Kahramanmara\u015f Küçük Sanayi Sitesini, \u0130slahiye Küçük Sanayi Sitesini ve 2.ek Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinin yap\u0131m\u0131n\u0131 üstlenerek dikkatleri üstüne çeken MB Holding \u0130\u015ftiraki Balpa \u0130n\u015faat, \u015eahinbey Sanayi Sitesini k\u0131sa zamanda bitirerek belediyeye teslim edecek.Hâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan oto tamircilerini, 300 dönüm arazi üzerinde bulunan toplamda 168.000m2 kapal\u0131 alan\u0131 olan alana ta\u015f\u0131yacak olan Balpa \u0130n\u015faat konut say\u0131s\u0131n\u0131n fazlala\u015fmas\u0131 ve ye\u015fil arazinin azalmas\u0131ndan dolay\u0131 do\u011fa dostu bir proje geli\u015ftirerek sanayi sitesini ye\u015fil bir alan üzerinde kuracak.Balpa \u0130n\u015faat taraf\u0131ndan temeli at\u0131lan sanayi sitesi sayesinde oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015fyeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda ve daha sa\u011flam bir çat\u0131 üzerinde çal\u0131\u015fmas\u0131 sa\u011flanacak.\u0130haleyi alan MB Holding Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat tören sonras\u0131 duygular\u0131n\u0131 ifade ederek; ‘’ Böylesine de\u011ferli bir ihaleyi almak ve bugün temelini atmak bizim için çok önemli idi.40 senedir MB Holding’e yara\u015f\u0131r i\u015fler yapt\u0131k ve yapmaya da devam edece\u011fiz.400 gün sonra sanayi sitesinin aç\u0131l\u0131\u015f töreninde bulu\u015fmak üzere’’dedi.BAKAN \u015eAH\u0130N; ‘YOLA ÇIKARKEN KAYNAK ANTEP DED\u0130K.’Aç\u0131l\u0131\u015fta konu\u015fan Aile ve Sosyal Politikalar Bakan\u0131 Fatma \u015eahin,  Gaziantep'te bu güne kadar birçok yat\u0131r\u0131m\u0131 hizmete açt\u0131klar\u0131n\u0131 fakat kendisini bu kadar heyecanland\u0131ran ba\u015fka bir yat\u0131r\u0131m olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 ifade ederek, "Bu güne kadar beni heyecanland\u0131ran en büyük temel atmalardan biri için buraday\u0131z. Esnaf ve vatanda\u015f\u0131n kent merkezindeki s\u0131k\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 biliyoruz." ifadelerini kulland\u0131.Türkiye'nin içinde bulundu\u011fu ekonomik duruma da de\u011finen Bakan \u015eahin, "\u0130MF kap\u0131s\u0131nda bekleyen bir Türkiye'den \u0130MF'ye borç veren bir ülke haline geldik. Ülkemize geldi\u011fi günden itibaren Maliye Bakan\u0131m\u0131z Mehmet \u015eim\u015fek'ten gerekli her deste\u011fi ald\u0131k. Eser b\u0131rakmakta böyle bir \u015fey. Kalk\u0131nma yerelden ba\u015flar, dedik. \u0130nsan\u0131 bilgiyi yönetmek belediye ba\u015fkanlar\u0131m\u0131zdan istedi\u011fimiz temel bir felsefedir. Biz bir tak\u0131m\u0131n parçalar\u0131y\u0131z. Sanayi, üretim, a\u015f, ekmek ve al\u0131n teri demek. Yola ç\u0131karken kaynak Antep dedik. 6 bin y\u0131ll\u0131k geçmi\u015fimiz var. Hiçbir \u015fey kendili\u011finden olmad\u0131\u011f\u0131 gibi tesadüfte de\u011fil. Gaziantep'in atalar\u0131ndan gelen bir ruh var" diye konu\u015ftu.BAKAN \u015e\u0130M\u015eEK; ‘GAZ\u0130ANTEP’\u0130 GAZ\u0130ANTEP YAPAN B\u0130RL\u0130K BERABERL\u0130K VE KARDE\u015eL\u0130K RUHUDUR.’Maliye Bakan\u0131 Mehmet \u015eim\u015fek ise "Son 5 y\u0131l içinde AB yerinde sayd\u0131. Asl\u0131nda yerinde de saymad\u0131 geriye gitti. Türkiye çok \u015fükür bütün bölgedeki jeopolitik anlamdaki olumsuzluklara ra\u011fmen, teröre ra\u011fmen 2007 y\u0131l\u0131 sonundaki noktas\u0131ndan en az yüzde 15 daha yukar\u0131da. Bugün bütün bu hizmetler yap\u0131labiliyorsa Ba\u015fbakan\u0131m\u0131z\u0131n ve arkada\u015flar\u0131m\u0131z\u0131n para disiplinine verdi\u011fi önem görünüyor. Çok de\u011fil 10 y\u0131l önce bu ülke uçurumun iflas\u0131n e\u015fi\u011findeydi. Bugün çok \u015fükür 100 liral\u0131k vergi gelirinin 84 liral\u0131k bölümü hizmete dönü\u015füyor. \u0130n\u015fallah ülkemiz daha iyilerini ba\u015faracak. Buradan gerçekten de\u011fi\u015fimi dönü\u015fümü görüyorum. Gaziantep'i Gaziantep yapan en önemli \u015fey buradaki birlik beraberlik ve karde\u015flik ruhudur" diye konu\u015ftu.Yap\u0131lan aç\u0131l\u0131\u015f konu\u015fmalar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan bakanlar ve kat\u0131l\u0131mc\u0131lar ilk harc\u0131 dökmek için butona bast\u0131. Görsel \u015fölene dönen temel atma töreninin ard\u0131ndan bakanlar ve beraberindeki heyet \u015fantiye alan\u0131ndan ayr\u0131ld\u0131.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","en":""},"langsDescription":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesinin Temelini BALPA \u0130n\u015faat Att\u0131.","en":""},"catTitle":"Bas\u0131nda Balta\u015f","cats":[{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"},{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"}],"catsSorted":[{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"},{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"}],"type":"5","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-09-30 15:46:59","updated":"2016-07-24 18:51:23","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"606","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5af33e158.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5af33e158.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5af33e158.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5af33e158.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5af33e158.jpg","fileName":"image528b5af33e158.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"606","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528b5af33e158.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528b5af33e158.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528b5af33e158.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528b5af33e158.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528b5af33e158.jpg","fileName":"image528b5af33e158.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":null,"email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":null,"moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-baltas\/haberler-1"}}