{"data_type":"application\/json","type":"content","data":{"id":"228","modulename":"contents","cat_id":"50","title":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/tr\/basinda-baltas\/sahinbey-sanayi-sitesi-yukseliyor","seoTitle":"sahinbey-sanayi-sitesi-yukseliyor","content":"

\r\n\t\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130htisasla\u015fmaya ve Organize Çal\u0131\u015fma Ruhuna Örnek Olacak
\r\n\t\u015eahinbey Belediyesinin önemli projelerinden bir tanesi olan ve \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu öncülü\u011fünde temelleri at\u0131lan \u015eahinbey Sanayi Sitesinin toplam 400 gün içerisinde tamamlanmas\u0131 bekleniyor.  \u015eahinbey Sanayi Sitesi projesi kapsam\u0131nda hâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan, sokak aralar\u0131nda, konutlarla iç içe ve sa\u011fl\u0131ks\u0131z ortamlarda çal\u0131\u015fan oto tamircileri ba\u015fta olmak üzere birçok esnaf\u0131n Akkent’te 300 dönüm arazi üzerinde bulunan ve toplamda 172.000m2 kapal\u0131 alana sahip olacak \u015eahinbey Sanayi Sitesine ta\u015f\u0131nmas\u0131 hedefleniyor. \u0130çinde 945 dükkân bulunacak olan sanayi sitesi, hem oto tamircilerini, hem araç sahiplerini, hem de Gaziantep trafi\u011fini büyük ölçüde ferahlatacak.  Bu proje ile oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015f yeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n da sa\u011flanmas\u0131 hedefleniyor.
\r\n\t400 gün gibi k\u0131sa bir sürede in\u015faat\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131 planlanan \u015eahinbey Sanayi Sitesinin yap\u0131m i\u015fini üstlenen MB Holding \u015eirketlerinden Balpa \u0130n\u015faat A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat projeyle ilgili \u015fu de\u011ferlendirmelerde bulundu:
\r\n\t“Türkiye her geçen gün büyümekte ve geli\u015fmekte, art\u0131k her \u015feye yeni bir bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131 ile yakla\u015f\u0131lmakta.  Belediyecilik ve hizmet anlay\u0131\u015f\u0131 da Türkiye’de olumlu yönde en çarp\u0131c\u0131 de\u011fi\u015fimi gösteren dallardan bir tanesi haline geldi.  Gaziantep bu anlamda çok güzel bir örnek, Gaziantep’in çehresini ve altyap\u0131s\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren çok ba\u015far\u0131l\u0131 belediye ba\u015fkanlar\u0131na sahibiz.  Bu yeni anlay\u0131\u015f\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 örneklerinden bir tanesini de \u015eahinbey Belediyesi Gaziantep ve Türkiye çap\u0131nda sergiliyor. 
\r\n\t\u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sn.Mehmet Tahmazo\u011flu’nun imza att\u0131\u011f\u0131 en önemli projelerden bir tanesi olan \u015eahinbey Sanayi Sitesini yapmak i\u015fi bize k\u0131smet oldu.  Çok önemsedi\u011fimiz ve titizlikle çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu projeyi toplam 400 günde tamamlamak için h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde çal\u0131\u015f\u0131yoruz.  Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yan\u0131nda birçok sanayi sitesi in\u015faat\u0131 yapt\u0131k ama ne yalan söyleyeyim bu proje bizim için daha özel.  Bu projeyi bizler için ve Gaziantep için özel yapan birçok etken var, bunlardan en önemlisi de projenin belirli bir i\u015f dal\u0131nda faaliyet gösteren esnaf\u0131 bir arada toplayacak olmas\u0131.  Tar\u0131ma elveri\u015fli olmayan, ekonomiye herhangi bir katk\u0131s\u0131 bulunmayan, konum olarak \u015fehrin yükünü al\u0131rken yerle\u015fim bölgelerine de yak\u0131n olan ve sosyal alanlar\u0131 ile birlikte modern bir ya\u015fam alan\u0131 sunacak olan bu projeden çok say\u0131da insan faydalanacak.  Tüm bu özellikleri ile bu proje bizim için özel bir proje.
\r\n\t\u0130htisasla\u015fma sayesinde bu proje kapsam\u0131nda özellikle oto sanayicileri aras\u0131nda bir i\u015f birli\u011fi, kolektif çal\u0131\u015fma ruhu yaratmak mümkün olacak.  Belkide bu sanayi sitesinde yeni efsaneler, yeni i\u015fbirlikleri, yeni yat\u0131r\u0131mlar, yeni markalar do\u011facak.  Ayn\u0131 muhitte ve iyi ko\u015fullarda çal\u0131\u015fman\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 fayda ile ortak atölyelerden ve makine ekipmandan faydalanma f\u0131rsatlar\u0131 do\u011facak, böylece üretim maliyetlerinin dü\u015fmesi sa\u011flanabilecektir. 
\r\n\t\u0130leri in\u015fa teknikleri ile yap\u0131m\u0131 sürmekte olan, en kaliteli in\u015faat malzemelerinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, i\u015f alanlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda sosyal alanlar\u0131 da içerisinde bar\u0131nd\u0131ran \u015eahinbey Sanayi Sitesini özel k\u0131lan en önemli unsurlardan bir tanesi de projenin \u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan finanse edilme \u015fekli.  Bu projede devletin s\u0131rt\u0131na yük olmadan, belediye kaynaklar\u0131n\u0131 eksiltmeden kendi imkânlar\u0131 ile finansman yarat\u0131ld\u0131. Projenin finanse edilmesinde ve hayata geçirilmesin Ba\u015fkan Say\u0131n Mehmet Tahmazo\u011flu’nun gösterdi\u011fi üstün beceri, ba\u015far\u0131 çok önemli.  Bu projeyi ve bunun gibi birçok projeyi hayata geçiren Ba\u015fkan\u0131 yürekten takdir etmemek mümkün de\u011fil. 
\r\n\tBu tip projelerde yapana de\u011fil yapt\u0131rana bakmak laz\u0131m ancak bizim için böyle bir projenin içerisinde yer almak ve bu eserin ortaya ç\u0131kmas\u0131nda katk\u0131da bulunmak büyük bir onur ve keyif.”
\r\n\tProje ile ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan Balat \u015eahinbey Sanayi Sitesinin hak sahiplerine 2013 y\u0131l\u0131 sonuna kadar teslim edilmesinin planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek sözlerini noktalad\u0131.<\/p>\r\n","keywords":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","description":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","langsTitle":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","en":"Sahinbey Industrial Site Rises"},"langsContent":{"tr":"

\r\n\t\u015eahinbey Sanayi Sitesi \u0130htisasla\u015fmaya ve Organize Çal\u0131\u015fma Ruhuna Örnek Olacak
\r\n\t\u015eahinbey Belediyesinin önemli projelerinden bir tanesi olan ve \u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Tahmazo\u011flu öncülü\u011fünde temelleri at\u0131lan \u015eahinbey Sanayi Sitesinin toplam 400 gün içerisinde tamamlanmas\u0131 bekleniyor.  \u015eahinbey Sanayi Sitesi projesi kapsam\u0131nda hâlihaz\u0131rda \u015fehrin içinde bulunan, sokak aralar\u0131nda, konutlarla iç içe ve sa\u011fl\u0131ks\u0131z ortamlarda çal\u0131\u015fan oto tamircileri ba\u015fta olmak üzere birçok esnaf\u0131n Akkent’te 300 dönüm arazi üzerinde bulunan ve toplamda 172.000m2 kapal\u0131 alana sahip olacak \u015eahinbey Sanayi Sitesine ta\u015f\u0131nmas\u0131 hedefleniyor. \u0130çinde 945 dükkân bulunacak olan sanayi sitesi, hem oto tamircilerini, hem araç sahiplerini, hem de Gaziantep trafi\u011fini büyük ölçüde ferahlatacak.  Bu proje ile oto sanayi sektöründe çal\u0131\u015fan veya i\u015f yeri sahibi olan yakla\u015f\u0131k 5.000 ki\u015finin daha sa\u011fl\u0131kl\u0131 bir ortamda çal\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131n da sa\u011flanmas\u0131 hedefleniyor.
\r\n\t400 gün gibi k\u0131sa bir sürede in\u015faat\u0131n\u0131n tamamlanmas\u0131 planlanan \u015eahinbey Sanayi Sitesinin yap\u0131m i\u015fini üstlenen MB Holding \u015eirketlerinden Balpa \u0130n\u015faat A.\u015e. Yönetim Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Muharrem Balat projeyle ilgili \u015fu de\u011ferlendirmelerde bulundu:
\r\n\t“Türkiye her geçen gün büyümekte ve geli\u015fmekte, art\u0131k her \u015feye yeni bir bak\u0131\u015f aç\u0131s\u0131 ile yakla\u015f\u0131lmakta.  Belediyecilik ve hizmet anlay\u0131\u015f\u0131 da Türkiye’de olumlu yönde en çarp\u0131c\u0131 de\u011fi\u015fimi gösteren dallardan bir tanesi haline geldi.  Gaziantep bu anlamda çok güzel bir örnek, Gaziantep’in çehresini ve altyap\u0131s\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren çok ba\u015far\u0131l\u0131 belediye ba\u015fkanlar\u0131na sahibiz.  Bu yeni anlay\u0131\u015f\u0131n en ba\u015far\u0131l\u0131 örneklerinden bir tanesini de \u015eahinbey Belediyesi Gaziantep ve Türkiye çap\u0131nda sergiliyor. 
\r\n\t\u015eahinbey Belediye Ba\u015fkan\u0131 Sn.Mehmet Tahmazo\u011flu’nun imza att\u0131\u011f\u0131 en önemli projelerden bir tanesi olan \u015eahinbey Sanayi Sitesini yapmak i\u015fi bize k\u0131smet oldu.  Çok önemsedi\u011fimiz ve titizlikle çal\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131m\u0131z bu projeyi toplam 400 günde tamamlamak için h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde çal\u0131\u015f\u0131yoruz.  Bugüne kadar Türkiye’nin dört bir yan\u0131nda birçok sanayi sitesi in\u015faat\u0131 yapt\u0131k ama ne yalan söyleyeyim bu proje bizim için daha özel.  Bu projeyi bizler için ve Gaziantep için özel yapan birçok etken var, bunlardan en önemlisi de projenin belirli bir i\u015f dal\u0131nda faaliyet gösteren esnaf\u0131 bir arada toplayacak olmas\u0131.  Tar\u0131ma elveri\u015fli olmayan, ekonomiye herhangi bir katk\u0131s\u0131 bulunmayan, konum olarak \u015fehrin yükünü al\u0131rken yerle\u015fim bölgelerine de yak\u0131n olan ve sosyal alanlar\u0131 ile birlikte modern bir ya\u015fam alan\u0131 sunacak olan bu projeden çok say\u0131da insan faydalanacak.  Tüm bu özellikleri ile bu proje bizim için özel bir proje.
\r\n\t\u0130htisasla\u015fma sayesinde bu proje kapsam\u0131nda özellikle oto sanayicileri aras\u0131nda bir i\u015f birli\u011fi, kolektif çal\u0131\u015fma ruhu yaratmak mümkün olacak.  Belkide bu sanayi sitesinde yeni efsaneler, yeni i\u015fbirlikleri, yeni yat\u0131r\u0131mlar, yeni markalar do\u011facak.  Ayn\u0131 muhitte ve iyi ko\u015fullarda çal\u0131\u015fman\u0131n sa\u011flad\u0131\u011f\u0131 fayda ile ortak atölyelerden ve makine ekipmandan faydalanma f\u0131rsatlar\u0131 do\u011facak, böylece üretim maliyetlerinin dü\u015fmesi sa\u011flanabilecektir. 
\r\n\t\u0130leri in\u015fa teknikleri ile yap\u0131m\u0131 sürmekte olan, en kaliteli in\u015faat malzemelerinin kullan\u0131ld\u0131\u011f\u0131, i\u015f alanlar\u0131 d\u0131\u015f\u0131nda sosyal alanlar\u0131 da içerisinde bar\u0131nd\u0131ran \u015eahinbey Sanayi Sitesini özel k\u0131lan en önemli unsurlardan bir tanesi de projenin \u015eahinbey Belediyesi taraf\u0131ndan finanse edilme \u015fekli.  Bu projede devletin s\u0131rt\u0131na yük olmadan, belediye kaynaklar\u0131n\u0131 eksiltmeden kendi imkânlar\u0131 ile finansman yarat\u0131ld\u0131. Projenin finanse edilmesinde ve hayata geçirilmesin Ba\u015fkan Say\u0131n Mehmet Tahmazo\u011flu’nun gösterdi\u011fi üstün beceri, ba\u015far\u0131 çok önemli.  Bu projeyi ve bunun gibi birçok projeyi hayata geçiren Ba\u015fkan\u0131 yürekten takdir etmemek mümkün de\u011fil. 
\r\n\tBu tip projelerde yapana de\u011fil yapt\u0131rana bakmak laz\u0131m ancak bizim için böyle bir projenin içerisinde yer almak ve bu eserin ortaya ç\u0131kmas\u0131nda katk\u0131da bulunmak büyük bir onur ve keyif.”
\r\n\tProje ile ilgili de\u011ferlendirmelerde bulunan Balat \u015eahinbey Sanayi Sitesinin hak sahiplerine 2013 y\u0131l\u0131 sonuna kadar teslim edilmesinin planland\u0131\u011f\u0131n\u0131 belirterek sözlerini noktalad\u0131.<\/p>\r\n","en":"

\r\n\t\u015eahinbey Industrial Site will be an Example for the Expertise and Organized Working Spirit
\r\n\tBeing one of the important projects of \u015eahinbey Municipality and having its foundations laid under the leadership of \u015eahinbey Mayor Mehmet Tahmazo\u011flu, \u015eahinbey Industrial Site is expected to be completed within 400 days.  Within the project scope of \u015eahinbey Industrial Site project, it is aimed to transfer primarily many artisans, who are already inside the city, street alleys working in unhealthy environments that are intertwined with other buildings, to \u015eahinbey Industrial Site that is located on a 300 decares of land with a total of 172.000 square meters indoor space in Akkent. The industrial site, which will have 945 stores inside, will relieve both the auto mechanics, the vehicle owners and also Gaziantep traffic at a great level.  Through this project, it is expected to provide a healthier work environment for  approximately 5000 people that are the workers of the auto industry sector or owners of businesses.
\r\n\tChairman of the Executive Board of Balpa \u0130n\u015faat, which is one of the MB Holding Companies that undertook the construction work of \u015eahinbey Industrial Site that is planned to be completed in a short period of 400 days, Muharrem Balat said the following about this project:
\r\n\t“Turkey is growing and developing every passing day, and now everything is approached with a new persepective.  Municipality work and the understanding of work have become one of the fields that underwent the most dramatic change in a positive way in Turkey. Gaziantep is a good example for this, because we have the most successful mayors that change the face and infrastructure of Gaziantep. \u015eahinbey Municipality performs one of the most successful examples of this new understanding in Gaziantep and around Turkey. 
\r\n\tIt was our luck to perform the construction of \u015eahinbey Industrial Site, which is one of the most important projects that \u015eahinbey Mayor Mr. Mehmet Tahmazo\u011flu initiated. We work very hard to complete this project we very much care about and give a lot effort to complete it in a total of 400 days. We have completed a lot of industrial site construction until today around Turkey, but truth be told, this project is much more special for us. There are many factors that make this project special for us and Gaziantep, and the most significant above all is the fact that it will gather the artisans operating in a certain field of work together. This project, while carrying the burden of the city that is not suitable for agriculture and has no contribution to the economy thanks to its position, it will also provide modern living spaces together with the social areas that are close to the residential districts thus allowing many people to benefit. This project, together with all these characteristics, is a special project for us.
\r\n\tThrough expertise, it will be possible to create a collaboration and collective working spirit especially between the auto industrialists within the scope of this project. Maybe new legends, new collaborations, new investments and new brands will come out in this industrial site.  The opportunity to benefit from the common workshops and machine equipment thanks to being working in the same region and under good conditions, thus it will be possible to decrease the production costs. 
\r\n\tOne of the most important factors making \u015eahinbey Industrial Site, whose construction continues with advanced construction techniques with the highest quality construction materials being used and which embodies the social areas in addition to the work areas, is the way the project is financed by \u015eahinbey Municipality. In this project, a financing was possible without creating a burden over the shoulders of the state and through the means of the municipality without putting it at risk. Extraordinary skill and success shown by Mayor Mehmet Tahmazo\u011flu in financing and actualizing the project is quite significant. It is impossible not to appreciate the Mayor, who helped actualize this project and many like it. 
\r\n\tIn these types of projects, it is a must to pay attention to the financer rather than the ones performing it, but still it is a great honor and joy for us to be part of such a project and contribute to the realization of this work.”
\r\n\tHaving made assessments on the project, he completed his words by saying that Balat \u015eahinbey Industrial Site is planned to be submitted to its rightful owners by the end of the year 2013.<\/p>\r\n"},"langsKeywords":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","en":"Sahinbey Industrial Site Rises"},"langsDescription":{"tr":"\u015eahinbey Sanayi Sitesi Y\u00fckseliyor","en":"Sahinbey Industrial Site Rises"},"catTitle":"Bas\u0131nda Balta\u015f","cats":[{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"},{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"}],"catsSorted":[{"id":"50","parent_id":"28","title":"Bas\u0131nda Balta\u015f","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/basinda-baltas\/638","seoTitle":"basinda-baltas"},{"id":"28","parent_id":"0","title":"Haberler","gallery":"0","seoLink":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/haberler-1\/620","seoTitle":"haberler-1"}],"type":"5","template":[{"id":"25","name":"Varsay\u0131lan Kategori Sayfas\u0131","module":false,"file":"kategori_default.html","preview_image":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tradmin\/themes\/templates\/kategori_varsayilan.jpg"}],"active":"1","home":"0","menu":"0","special":"0","date":"2013-11-14 11:05:06","updated":"2016-07-24 18:52:01","startdate":"0000-00-00 00:00:00","enddate":"0000-00-00 00:00:00","viewCount":"0","properties":false,"picture":{"id":"598","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528492c8a490f.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528492c8a490f.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528492c8a490f.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528492c8a490f.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528492c8a490f.jpg","fileName":"image528492c8a490f.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"},"images":[{"id":"598","title":"","content":"","langsTitle":{"tr":"","en":""},"langsContent":{"tr":"","en":""},"thumbImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/thumb\/image528492c8a490f.jpg","normalImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/normal\/image528492c8a490f.jpg","bigImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/big\/image528492c8a490f.jpg","orgImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/original\/image528492c8a490f.jpg","smallImage":"http:\/\/www.baltasinsaat.com.tr\/upload\/small\/image528492c8a490f.jpg","fileName":"image528492c8a490f.jpg","link":null,"target":"","is_default":"0","langs":"0"}],"gallery":false,"files":false,"videos":false,"youtubes":false,"audios":false,"cssClass":"","reviews":false,"address":"","website":"","email":"","phone":"","fax":"","coordinates":false,"code":"","moduleTitle":"\u00dcr\u00fcnler","moduleName":"contents","defaultPage":"contents.html","totalRecords":0,"pages":0,"curPage":0,"perpage":60,"showPages":15,"errorFunc":{"type":"Success","message":"OK","duration":"5000","target":"#warn","title":""},"table":"contents","vars":[],"query":"","longSeoUrl":"\/basinda-baltas\/haberler-1"}}